Avís legal i Condicions del Lloc Web

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular del Lloc Web www.becasaessential.com (d’ara endavant, el Lloc Web) és GSVC Thunder FinCo 2 BV i que les seves dades d’identificació són les següents:

 • Domicili social: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002, Madrid
 • NIF: N0262801D.
 • Dades del registre: companyia registrada a la Cambra de Comerç (Kamer van Koophandel) dels Països Baixos (Bussiness Registrar) i el CCI number del qual (identificador) és el següent 89045319.

L’expressió “Usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Lloc Web, ja sigui directament o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

L’Usuari pot fer consultes remetent un escrit per correu postal a l’adreça assenyalada o bé a través del correu electrònic de contacte privacy@greystar.com

 1. Accés i funcionament del Lloc Web

L’Avís Legal i les Condicions d’Ús regulen l’accés i l’ús dels Usuaris al Lloc Web i té per objecte oferir l’oportunitat de sol·licitar els serveis de reserva d’arrendament temporal (estades llargues o coliving) i de la seva contractació a través d’aquesta pàgina.

 1. Utilització del Lloc Web

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web i està obligat a:

 • Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis, i mantenir-les actualitzades, sempre que faci ús del Lloc Web;
 • No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic;
 • No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori a causa de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent;
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web, dels proveïdors de BE CASA ESSENTIAL o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • No utilitzar els continguts del Lloc Web i la seva informació per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
 • No intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

BE CASA ESSENTIAL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest com la forma en què apareguin presentats o localitzats al seu Lloc Web. Per això, recomanem que l’Usuari hi accedeixi i el llegeixi periòdicament.

 1. Informació addicional

En cas de remetre una sol·licitud de reserva, a través del formulari habilitat a aquest efecte, se t’enviarà oferta comercial vinculant al teu correu electrònic i, en cas que manifestis el teu interès de forma fefaent, s’expedirà el corresponent contracte d’arrendament a subscriure. En aquest document s’estipularan els termes i les condicions dels serveis oferts a través d’aquest Lloc Web.

El servei de reserves està gestionat per l’empresa externa anomenada LAVANDA VENTURES LTD, de nacionalitat anglesa, amb domicili a 1 Long Lane, Londres, SE1 4PG, Regne Unit, proveïda de VAT Number (NIF) GB203361357 i registrada a Anglaterra i Gal·les amb número de registre 09059982. La prestació dels serveis de gestió i administració de forma privada es realitza a través d’un sistema de motor de reserves online denominat “LAVANDA” per a allotjaments/propietats en els diferents apartaments gestionats per empreses del Grup Greystar; aquest sistema permet al client fer una reserva directament i de forma àgil a través del Lloc Web: www.becasaessential.com; així mateix, actuarà com a proveïdor del servei de correu electrònic de tipus evolutiu de l’aplicació que es vagi generant durant el procés de reserva i s’encarregarà del servei de manteniment d’aquest motor de reserves.

Per conèixer més informació sobre el sistema de motor de reserves de LAVANDA i la seva política de privacitat, consulteu https://getlavanda.com/privacy-policy

4. Responsabilitats

a) Responsabilitat per l’ús del Lloc Web: l’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Lloc Web. BE CASA ESSENTIAL queda exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l’Usuari.

BE CASA ESSENTIAL utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al Lloc Web. Això no obstant, BE CASA ESSENTIAL no assumeix cap garantia en relació amb la presència d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Lloc Web.

L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra BE CASA ESSENTIAL basada en la utilització del Lloc Web per l’Usuari. Si escau, l’Usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats a BE CASA ESSENTIAL amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

b) Responsabilitat pel funcionament del Lloc Web: BE CASA ESSENTIAL exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també s’exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de BE CASA ESSENTIAL. Aquesta està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al Lloc Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c) Responsabilitat per contingut: BE CASA ESSENTIAL no es farà responsable, si no és en aquells extrems als quals obligui la llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

D’altra banda, BE CASA ESSENTIAL no serà responsable de la informació enviada per l’Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment en què BE CASA ESSENTIAL tingui coneixement efectiu que allotja dades com les referides anteriorment, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible accedir-hi.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions d’aquest Lloc Web, ho pot fer adreçant-se a BE CASA ESSENTIAL a través de les adreces de contacte indicades al Lloc Web.

5. Enllaços de tercers

a) Web enllaçant: els tercers que tinguin la intenció d’incloure al seu web un enllaç d’aquest hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inadequats i/o il·lícits. En cap cas, BE CASA ESSENTIAL es fa responsable del contingut de la del tercer, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els seus continguts. En cas que el Lloc Web enllaçant incompleixi algun dels aspectes anteriors, estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada: en aquesta es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant això, BE CASA ESSENTIAL no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada cop que hi accedeixi. Aquest Avís Legal i aquestes Condicions d’Ús es refereixen únicament a aquesta web i als continguts de BE CASA ESSENTIAL, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través del Lloc Web.

Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica el suport, l’aprovació, la comercialització o cap relació entre BE CASA ESSENTIAL i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Tots els continguts del Lloc Web, llevat que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de BE CASA ESSENTIAL i, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe que contenen estan protegits per la Llei.

BE CASA ESSENTIAL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Lloc Web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, la distribució, la comercialització, la transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels seus continguts constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de BE CASA ESSENTIAL o del seu titular.

7. Publicitat

Al Lloc Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió compleix les lleis que puguin ser aplicables en cada cas.

BE CASA ESSENTIAL no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta, pots posar-te en contacte amb BE CASA ESSENTIAL a través dels mitjans indicats a l’inici.

8. Tractament de dades personals i cookies

Per conèixer el tractament que BE CASA ESSENTIAL durà a terme de les dades personals que tracti a través d’aquest Lloc Web, pots adreçar-te a la Política de Privacitat. Preguem que llegeixis atentament aquest text legal abans d’utilitzar el Lloc Web. Pel que fa a l’ús de cookies o tecnologies similars mitjançant aquest Lloc Web, pots adreçar-te a la Política de cookies.

9. Legislació aplicable i Jurisdicció competent

BE CASA ESSENTIAL perseguirà l’incompliment d’aquest Avís Legal i d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i l’assisteixin en dret.

Aquest Avís Legal i aquestes Condicions d’Ús s’han de regir i interpretar de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir arran de l’ús d’aquest Lloc Web o d’aquest Avís legal i Condicions d’Ús, se sotmetrà als tribunals competents de la ciutat de Madrid (Espanya) i, en cas que es tracti d’un Usuari que actuï en la seva condició de consumidor, al tribunal del domicili que correspongui a l’usuari/consumidor.

Els Usuaris, en cas d’actuar en condició de consumidor, podran igualment sotmetre qualsevol disputa derivada de o relacionada amb aquest Avís legal i aquestes Condicions d’Ús a un procediment de resolució de conflictes alternatiu (ADR).

El llistat de plataformes ADR disponibles de la Comissió Europea es pot consultar a l’enllaç següent:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Sense perjudici d’això, Be Casa no es compromet ni està obligada a prendre part en processos de resolució de litigis en línia davant de l’òrgan d’arbitratge del consumidor.

10. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal i aquestes Condicions d’Ús fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquest Avís Legal i aquestes Condicions d’Ús en tota la resta, considerant-se aquesta disposició totalment o parcialment com a no inclosa.

11. Contacte

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquest Avís Legal i aquestes Condicions d’Ús, et podràs posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic privacy@greystar.com.